1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ

Στόχος αυτού του αποτελέσματος του έργου είναι η συλλογή δεδομένων και πληροφοριών και η δημιουργία του περιεχομένου του Web App.

Μια τελική έκθεση που θα περιλαμβάνει όλα τα δεδομένα που συλλέγονται και η οποία θα προβλέπει προτάσεις για την προσέγγιση της εφαρμογής Web και τις εκπαιδεύσεις θα κυκλοφορήσει.

2. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ/ΡΙΩΝ

Στόχος αυτού του αποτελέσματος του έργου είναι η ανάπτυξη μιας σύγχρονης και καινοτόμου διαδικτυακής εφαρμογής που θα ενισχύσει τις ψηφιακές και κοινωνικές δεξιότητες των μεταναστών/ριών. Στόχος είναι, η εφαρμογή, να στηρίξει τους/τις μετανάστες/ριες, τους/τις νεοεισερχόμενους/ες ή όχι στις τοπικές κοινωνίες, κατά την άφιξή τους στη χώρα υποδοχής αλλά και στην καθημερινή τους ζωή. Η εφαρμογή θα έχει σχεδιαστεί για να είναι υψηλής ποιότητας και φιλική προς το χρήστη. Θα περιλαμβάνει επίσης έναν διαδραστικό χάρτη που θα αποτελεί μέρος της εφαρμογής, με στόχο την ανταλλαγή ιστοριών και διαδρομών μεταναστών/ριών. Ο χάρτης θα βοηθήσει τους/τις μετανάστες/ριες να δημιουργήσουν ένα κοινό και θα προωθήσει την κατανόηση μεταξύ ντόπιων και μεταναστών/ριών.

3. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΜΕΝΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ/ΡΙΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ/ΡΙΩΝ

Στο πλαίσιο αυτού του αποτελέσματος του έργου, θα σχεδιαστεί ένα πρόγραμμα ανάπτυξης ικανοτήτων για μέντορες και εκπαιδευτές/ριες ενήλικων μεταναστών/ριών, με στόχο την υποστήριξή τους για την ανάπτυξη ικανοτήτων κατά την αντιμετώπιση των μεταναστών/ριών και ιδίως για την καθοδήγηση τους. Το πρόγραμμα θα αναπτύξει τις ικανότητές τους για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης ενηλίκων σχετικά με τη μετανάστευση. Το νέο πρόγραμμα ανάπτυξης ικανοτήτων καθοδήγησης θα προσαρμοστεί στις ανάγκες των μεταναστών/ριών στις χώρες-εταίρους, μέσω της καθοδήγησής τους ώστε να γίνουν αξιόπιστα και αυτάρκη άτομα στις χώρες υποδοχής και στις τοπικές τους κοινότητες.

Login with your credentials

Register your account